اولين موزه ملي ايران

موزه,موزه ملی,موزه ملی ایران,تاریخ موزه|50477546|tql
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل اولين موزه ملي ايرانرا مشاهده می نمایید

این متن شامل 39 صفحه می باشد در يك اتاق برپا شد ، سال 1925 شمسي در يكي از اتاق هاي بزرگ عمارت قديم وزارت معارف تأسيس شد. اين موزه در اتاقي در قسمت شمالي بناي مدرسه دارالفنون سابق در ضلع غربي خيابان ناصرخسرو به دست مرحوم مرتضي خان مرتضايي ممتازالملك تأسس شد. اين موزه داراي جزوه نظامنامه و كاتالوگ نيز بوده است كه هم اكنون نسخه هايي از آن در انبار موزه ايران باستان نگهداري مي شود. در مقدمه اين...